Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao: 21/9/1973

Ngày lập Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản: 16/01/1976

Danh sách các Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản

STT

Họ và Tên

Nhiệm kỳ

1

Nguyễn Giáp

1976-1980

2

Nguyễn Tiến

1981-1984

3

Đào Huy Ngọc

1984-1987

4

Võ Văn Sung

1988-1992

5

Nguyễn Tâm Chiến

1992-1995

6

Nguyễn Quốc Dũng

1995-1999

7

Vũ Dũng

1999-2003

8

Chu Tuấn Cáp

2003-2007

9

Nguyễn Phú Bình

2008 – 2011

10

Đoàn Xuân Hưng

2012-2015

11

Nguyễn Quốc Cường

2015-2018

12

Vũ Hồng Nam

2018-09/2022

13

Phạm Quang Hiệu

05/2023