Khoa học công nghệ

Hợp tác KHCN Việt-Nhật: Từ quả thanh long tới công nghệ vũ trụ

Hợp tác KHCN Việt-Nhật: Từ quả thanh long tới công nghệ vũ trụ 15 năm qua kể từ khi Hiệp định Chính phủ về hợp tác khoa học công nghệ giữa Việt Nam và Nhật Bản được ký vào ngày 21/8/2006, quan hệ hợp tác trong lĩnh vực này giữa 2 nước đã đạt những bước phát triển quan trọng.   Khóa họp lần thứ 4 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Nhật Bản về hợp tác khoa học và công nghệ.