Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao: 21/9/1973

Ngày lập Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản: 16/01/1976

歴代駐日本ベトナム社会主義共和国特命全権大使大使

STT

Họ và Tên

Nhiệm kỳ

1

Nguyễn Giáp

1976-1980

2

Nguyễn Tiến

1981-1984

3

Đào Huy Ngọc

1984-1987

4

Võ Văn Sung

1988-1992

5

Nguyễn Tâm Chiến

1992-1995

6

Nguyễn Quốc Dũng

1995-1999

7

Vũ Dũng

1999-2003

8

Chu Tuấn Cáp

2003-2007

9

Nguyễn Phú Bình

2008 – 2011

10

Đoàn Xuân Hưng

2012-2015

11

Nguyễn Quốc Cường

2015-2018

12

Vũ Hồng Nam

2018-09/2022

13

Phạm Quang Hiệu

05/2023

連絡

住所: 〒151-0062東京都渋谷区元代々木町50-11

電話番号:

(813) 3466-3311
(813) 3466-3313
(813) 3466-3314

ファックス : +8133466-3312

電子メール:

- 一般情報の問い合わせ:
   vietnamembassy-japan@vnembassy.jp

- 領事業務の問い合わせ:
   vnconsular@vnembassy.jp

- 国民保護の問い合わせ:
   baohocongdan@vnembassy.jp

ページビューの合計数: 10602683