Chính sách nhà nước

Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2016 - 2020: Đẩy mạnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

        Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2016 - 2020: Đẩy mạnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới         (Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020.         Ngày 19/5/2015, Bộ Chính t