Thông báo về việc đóng góp ý kiến vào dự thảo Tờ trình và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện Nghị quyết số 17/2021/QH15 ngày 27/7/2021 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021; Nghị quyết số 50/2022/QH15 ngày 13/6/2022 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 27/8/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đóng góp ý kiến đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ Ngoại giao kiến nghị Ban soạn thảo xem xét đảm bảo các quyền và nghĩa vụ của NVNĐCONN liên quan đến đất đai tương đương công dân Việt Nam ở trong nước, cho phép NVNĐCONN được mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế đối với quyền sử dụng đất ở ngoài dự án phát triển nhà ở. Điều này phù hợp với Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, trong đó yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi để NVNONN về nước đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đồng thời, giúp tháo gỡ các vướng mắc trong thừa kế bất động sản đối với NVNDCONN.

Việc lấy ý kiến của NVNONN trước khi ban hành các văn bản pháp quy, chính sách có liên quan nhiều tới NVNONN là một trong những nhiệm vụ nêu tại Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với NVNONN và Nghị quyết số NQTW ngày 26/3/2004 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác NVNONN giai đoạn 2021-2026.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản khuyến khích cộng đồng người Việt Nam ở Nhật tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Tờ trình và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với Bộ Tài nguyên và Môi trường (đồng gửi Ủy ban NNVNVNONN). Dự thảo được đăng tải trên trang web của Bộ Tài nguyên và Môi trường và trang web của tai đường link:

https://www.monre.gov.vn/VanBan/Pages/ChiTietVanBanDuThao.aspx/pID=450

hoặc

https://www.duthaoonline.quochoi.vn/pages/dsduthao/chitietduthao.aspx?id...

Ngày kết thúc nhận ý kiến đóng góp là 25/9/2022. 

Trân trọng.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản

Vũ Hồng Nam

Liện hệ ĐSQ

- Địa chỉ: Tokyo, 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11

- Điện thoại: (813) 3466-3311; 3466-3313; 3466-3314.

- Hotline Bộ phận Lao động (Dành cho thực tập sinh, người lao động): +81-70-1479-6888

- Hotline Bộ phận Giáo dục (Dành cho sinh viên, nghiên cứu sinh): +81-80-4675-1987

- Hotline Bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp khẩn cấp: +81-80-3590-9136 

- Fax: +8133466-3312

- Email:

vietnamembassy-japan@vnembassy.jp (Thông tin chung)

vnconsular@vnembassy.jp (Thủ tục lãnh sự)

baohocongdan@vnembassy.jp (Hòm Mail Bảo hộ Công dân)

Tổng số lượt truy cập9701761