Phòng Lãnh sự:

Thứ Hai – Thứ Sáu: từ 9:30 – 12:00 và từ 14:00 – 17:00

Nhận hồ sơ đến 15:30 các ngày làm việc

    • Đường dây nóng 080-3590-9136 trực 24/24 giờ.
    • Số điện thoại 070-1479-6888 phục vụ bảo hộ công dân liên quan đến tu nghiệp sinh, thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản, trực từ 9:00 đến 18:00.
    • Số điện thoại 080-7506-1987 phục vụ bảo hộ công dân liên quan đến lưu học sinh, sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản, trực từ 9:00 đến 18:00.

(Lưu ý: Các số điện thoại trên phục vụ công tác bảo hộ công dân, không trả lời về các thủ tục lãnh sự cũng như các câu hỏi khác không liên quan đến công tác bảo hộ công dân.)

Quick contact

Address: Tokyo, 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11

Telephone Number:

   - (813) 3466-3311
   - (813) 3466-3313
   - (813) 3466-3314

Fax : +8133466-3312

Email:

- General information:
   vietnamembassy-japan@vnembassy.jp

- Consular Affairs:
   vnconsular@vnembassy.jp

- Citizen Protection Mailbox:
   baohocongdan@vnembassy.jp

Total number of pageviews 10602683